Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці

Формування емоційної сфери є важливою умовою роз­витку особистості. У ранньому дорослому віці емоційне життя людини стабілізується, а загальна емоційність, яка не стосується значущих видів діяльності та ситуацій, зни­жується.

На цьому етапі особистість здатна контролювати свої емоційні переживання, зокрема не допускати виникнення афектів, легко переживати їх, приховувати свої актуальні емоційні стани у значущих ситуаціях соціальної взаємо­дії, збагачувати емоційний досвід. Ідеали, обов'язки, мо­ральні норми стають предметом її стійких емоційних став­лень. Вищим рівнем розвитку емоційної сфери людини раннього дорослого віку є почуття, які виникають як ре­зультат узагальнення ситуативних емоцій. Сформовані по­чуття стають головними детермінантами Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці її емоційного життя, від яких залежать виникнення і зміст ситуативних емоцій і афектів.

У ранньому дорослому віці формується емпатія — здатність емоційно відгукуватися на переживання іншої людини, що виявляється у співчутті, співпереживанні, співстражданні. Між людьми протилежної статі встанов­люються тісні стосунки, які супроводжуються виникнен­ням почуття кохання — сильного, відносно стійкого по­чуття людини, фізіологічно зумовленого сексуальними потребами.

Виражається воно з допомогою таких позитивних емо­цій, як інтерес, збудження, задоволення, радість. Ці емо­ції можуть бути основою мотивації, що визначає поведінку закоханої людини. Крім чуттєвого, кохання має і мислительний аспект.

Структурними компонентами кохання є:

а) інтимність — почуття близькості, яке виявляється в любовних стосунках Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці;

б) пристрасть — вид збудження, який зумовлює фізич­ний потяг і сексуальну поведінку в стосунках;

в) обов'язок — певний обсяг відповідальності. У корот­кочасному аспекті він полягає в усвідомленні того, що кон­кретна людина кохає іншу, у довготривалому — в усвідом­ленні необхідності зберігати це почуття.

Нерідко кохання супроводжується почуттям ревнощів, яке може виражатись емоціями гніву, суму, злості тощо. Іноді ревнощі спричинюють перетворення кохання на не­нависть, яка може спонукати до ображання і приниження іншої людини.

У період ранньої дорослості людина переживає яскраві та глибокі емоції батьківства, які поєднують у собі радість від спілкування з дитиною, почуття прив'язаності і Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці взаєм­ної довіри, чутливість до її потреб, захоплення нею.

Батьківство спонукає подружжя до опанування нових ролей та обов'язків. Важливо, щоб, очікуючи дитину, майбутні батьки емоційно підтримували одне одного. З народженням її різко зростають їх фізичне та емоційне навантаження, пов'язані з порушенням сну, звичного способу життя, фінансовими витратами, обмеженням особистої свободи, підвищеною напруженістю. Нерідко вони провокують конфлікти стосовно передусім нових обов'язків.

Емоційні реакції чоловіка і жінки на появу дитини і все, що з нею відбувається після народження, часто є різ­ними. Залежать вони і від індивідуальних порогів цих емо­цій. Як правило, батьки, щодня спілкуючись із малюком Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці, бачать його радість і самі виявляють її. Цей постійний зус­трічний вияв радості підвищує ймовірність формування взаємної емоційної прив'язаності батьків і дитини, сприятливо впливає на розвиток її соціальних стосунків у май­бутньому.Материнська любов виявляється в емоційній доступ­ності, готовності дати дитині своє тепло, ніжність, підтри­манні, схваленні. Важливими її виявами є чутливість, ін­терес до дитини і її потреб, захоплення нею. Результатом цього стає ігрова взаємодія між матір'ю і дитиною, що є передумовою оптимального психічного та особистісного розвитку дитини, позитивних переживань батьків. Відповідальнішою і турботливішою з появою дитини стає пове­дінка чоловіків.

Головними особливостями емоційної сфери людини в Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці ранньому дорослому віці є її стабільність, сформованість таких емоційних властивостей, як емпатія, саморегуляція емоційних переживань, багатство (бідність) емоційного життя. У цьому віці особистість переживає широку гаму моральних, інтелектуальних, естетичних почуттів, стій­кою стає її загальна емоційна спрямованість.


documentbdeqkij.html
documentbdeqrsr.html
documentbdeqzcz.html
documentbdergnh.html
documentbdernxp.html
Документ Особливості емоційного розвитку особистості у ранньому дорослому віці