Тема 4. Україна в XІX ст.

План

1. Становище українських земель у складі Російської імперії в кінці XVІІІ – на початку XІX ст.

2. Суспільно-політичні рухи в Україні:

а) масонство в Україні;

б) декабристи і Україна;

в) Кирило-Мефодіївське товариство. Т.Г. Шевченко.

3. Реформа 1861 р. і Україна. Реформи 60-70 рр. та їх наслідки.

4. Економічний розвиток України в Пореформений період.

5. Суспільно-політичні рухи в Україні. Різночинний рух і Україна.

6. Суспільно-політичний та економічний розвиток західноукраїнських земель в XІX ст.

Література до заняття

1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

2. Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х років XIX ст. – К.: Молодь, 1968.

3. Гуржій О. Українська козацька держава в Тема 4. Україна в XІX ст. другій половині ХУІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

4. Дерев’янкін Т.І. Промисловий переворот на Україні. – К.: Молодь, 1975.

5. Довідник з історії України (А-Я): Посібник для загальноосв. навч. закл. – К.: Генеза, 2001.

6. Історія України в особах ІХ – ХУІІІ ст. – К.: Україна, 1993.

7. Історія України / Під. ред. М.І. Бушина. - Черкаси "Брама", 2000.

8. Історія України: Курс лекцій / Під ред. Л.Г. Мельника. - Ч.1. - К.: Либідь, 1991.

9. Історія України / Під ред. В. Смолія. – К. Видавничий дім “Альтернативи”,1997.

10. Історія України: нове бачення. Навчальний посібник / За заг. ред. В. Смолія. - К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001.

11. Історія України. Проблемні лекції / за ред. проф.. М.І. Бушина та проф. О.І Тема 4. Україна в XІX ст..Гуржія. – Черкаси: ЧДТУ, 2012.

12. Рибалка І.К. Історія України. – Харків: Основа, 1995.

13. Сергієнко Г.Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні. – К.: Молодь, 1975.

Тема 5. Україна на початку XX ст. (1900 – лютий 1917 рр.) Боротьба за відродження державності України (1917 – 1920 рр.)

План

1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії. Столипінська аграрна реформа.

2. Політичне життя в Україні:

а) утворення українських партій;

б) Україна в демократичній революції 1905-1907 рр.;

в) політичне життя в роки реакції та нового економічного піднесення.

3. Перша світова війна і Україна.

4. Лютнева демократична революція 1917 р. і Україна.

5. Утворення Центральної Ради та її діяльність:

6. а) в березні – жовтні 1917 рр. (І та ІІ Універсали);

7. б) в Тема 4. Україна в XІX ст. листопаді 1917 р. – квітні 1918 рр., проголошення УНР та її незалежності (ІІІ та ІV універсали).

8. Боротьба більшовиків за встановлення радянської влади в Україні.

9. Гетьманська Українська держава П.Скоропадського.

10. Директорія УНР та її політика.

11. Західноукраїнські землі на початку XX ст. Економічне та суспільно-політичне становище. Західноукраїнська Народна Республіка.

Література до заняття:

1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

2. Гунчак Т. Історія України: перша половина ХХ ст.. – К.: Либідь, 1993.

3. Довідник з історії України (А-Я): Посібник для загальноосв. навч. закл. – К.: Генеза, 2001.

4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992.

5. Історія України / Під ред. В. Смолія. – К. Видавничий дім “Альтернативи”,1997.

6. Історія України Тема 4. Україна в XІX ст. / Під ред. Ю. Зайцева. – Львів: Світ, 1996.

7. Історія України / Під. ред. М.І. Бушина. - Черкаси "Брама", 2000.8. Історія України: Курс лекцій / Під ред. Л.Г. Мельника. - Ч.1. - К.: Либідь, 1991.

9. Історія України: нове бачення. Навчальний посібник / За заг. ред. В. Смолія. - К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001.

10. Історія України. Проблемні лекції / за ред. проф.. М.І. Бушина та проф. О.І.Гуржія. – Черкаси: ЧДТУ, 2012.

11. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. – Львів: Світ, 1995.

12. Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник у 2 ч. / За ред. В. Панібудьласки. – К.: Вищ. шк.,1997. – Ч. 2.

13. Полонська-Василенко Н. Історія України. – К.: Либідь, 1993. - Т Тема 4. Україна в XІX ст.. 2.

14. Реєнт О.П. У робітнях історичної науки. – К.: Видавничий центр “Просвіта”, 1999.

15. Рибалка І.К. Історія України. – Харків: Основа, 1995.

16. Скоропадський П. Спогади. – Київ-Філадельфія. – 1995.

17. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х томах. – К.: Наук. думка. – 1996.

18. Хто є хто. Політичні портрети. (Петлюра, Мстислав, Стецько, Бандера, Шухевич) / За ред. В. Десятнікова. – К.: Рад. Укр., 1991.


documentbdexngb.html
documentbdexuqj.html
documentbdeycar.html
documentbdeyjkz.html
documentbdeyqvh.html
Документ Тема 4. Україна в XІX ст.