Стройовий огляд на машинах

207. Для стройового огляду шикуються в розгорнутий стрій з
особовим складом попереду машин:

рота - машини в лінію, особовий склад - у двошеренговому
строю;

батальйон - машини та особовий склад - у лінію взводних або
ротних колон;

полк - машини та особовий склад - у лінію взводних або ротних
колон.

208. Стройовий огляд особового складу проводиться так само,
як і огляд у пішому порядку.

Перевірка наявності та стану озброєння, техніки, а також готов-
ності особового складу до дій на машинах проводиться в порядку, визна-
ченому начальником, який проводить огляд. Він також визначає порядок
проходження урочистим маршем на машинах.

209. Проходження урочистим маршем на машинах здійснюєть-
ся в ротних або батальйонних похідних колонах. Полк може проходити
двома Стройовий огляд на машинах і більше колонами.

Люки (шибки кабін) машин мають бути зачинені, крім люків
(шибок кабін) на машинах командирів рот, батальйонів і полків, огляд
яких проводиться, та на машинах командирів підрозділів, яким дозволя-
ється перебувати в них під час руху урочистим маршем.

З дозволу начальника, який проводить огляд, люки (шибки ка-
бін) можуть бути відчинені й на інших машинах.

Під час руху урочистим маршем у командирському люці маши-
ни (у правому передньому куті десантного відділення) стоять: на огляді
роти - командир роти, командири взводів і командири машин; на огляді
батальйону - командир батальйону, командири рот і взводів; на огляді
полку - командир полку, командири батальйонів і рот.

Під час руху Стройовий огляд на машинах на автомобілі командири підрозділів і частини
можуть знаходитися поруч з водієм машини.


210. Рух урочистим маршем починається за командою (сигна-
лом) "В колону - РУШ" (додаток 1 до цього Статуту) усіма машинами
одночасно в тому строю, в якому вони були на місці, або з перешикову-
вання за командою (сигналом) командирів, додержуючись під час руху
визначених дистанцій та інтервалів. Якщо дистанції між машинами були
не більше 10 метрів, то вони починають рух по черзі, набираючи встано-
влених дистанцій, а під час проходження двома та більше колонами - й
інтервалів.

За два-три лінійних до начальника, який проводить огляд, ко-
мандири, які знаходяться у командирському люці (у правому передньому
куті десантного Стройовий огляд на машинах відділення, кузові, у кабіні) машин, прикладають руку до
головного убору та повертають голову в бік начальника. Інші військово-
службовці діють, як викладено в статті 184 цього Статуту. У цьому ви-
падку автомати в положенні "на груди" підтримують лівою рукою за ло-
же та ствольну накладку. Після проходження перед начальником, який
проводить огляд, на дистанцію одного лінійного командири підрозділів і
частин опускають руку й повертають голову прямо, а інші військовослу-
жбовці приймають положення "вільно".

211. Бойовий Прапор частини перед проходженням урочистим
маршем встановлюється в розгорнутому вигляді у верхньому люці (у де-
сантному відділенні, кузові) машини командира частини. Прапороносець
та асистенти під час проходження урочистим маршем голови Стройовий огляд на машинах в бік нача-
льника не повертають. Асистенти, озброєні автоматами, повинні тримати
їх у положенні "на груди" і підтримувати лівою рукою за ложе Та стволь-
ну накладку.

Розділ VII


documentbdeoziv.html
documentbdepgtd.html
documentbdepodl.html
documentbdepvnt.html
documentbdeqcyb.html
Документ Стройовий огляд на машинах